هزینه روزانه استفاده از این اپلیکیشن روزانه 400 تومان میباشد.

لیست قرعه کشی ها


تاریخ قرعه کشی
چهارشنبه 1396/03/31
54 : 37 : 15 : 150
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
چهارشنبه 1396/03/31
12 : 37 : 15 : 150
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
شنبه 1396/04/31
48 : 37 : 15 : 119
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
شنبه 1396/04/31
54 : 37 : 15 : 119
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
سه شنبه 1396/05/31
38 : 37 : 15 : 89
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
سه شنبه 1396/05/31
20 : 37 : 15 : 89
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
پنجشنبه 1396/01/31
07 : 37 : 15 : 210
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
پنجشنبه 1396/01/31
47 : 37 : 15 : 210
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
يکشنبه 1396/02/31
قرعه کشی انجام شده
تاریخ قرعه کشی
يکشنبه 1396/02/31
11 : 37 : 15 : 180
ثانیه دقیقه ساعت روز

آخرین برندگان


برنده:
آرزو عموقین
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
سنا محمدیان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
کیومرث مظفریان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
عبدالله جعفری
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
احمد مومنی
جایزه:
تبلت Asus