هزینه روزانه استفاده از این اپلیکیشن روزانه 400 تومان میباشد.

لیست قرعه کشی ها


تاریخ قرعه کشی
چهارشنبه 1396/03/31
16 : 55 : 17 : 331
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
چهارشنبه 1396/03/31
06 : 55 : 17 : 331
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
شنبه 1396/04/31
55 : 55 : 17 : 300
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
شنبه 1396/04/31
05 : 55 : 17 : 300
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
سه شنبه 1396/05/31
40 : 55 : 17 : 270
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
سه شنبه 1396/05/31
05 : 55 : 17 : 270
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
پنجشنبه 1396/01/31
51 : 55 : 17 : 32
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
پنجشنبه 1396/01/31
38 : 55 : 17 : 32
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
يکشنبه 1396/02/31
قرعه کشی انجام شده
تاریخ قرعه کشی
يکشنبه 1396/02/31
25 : 55 : 17 : 01
ثانیه دقیقه ساعت روز

آخرین برندگان


برنده:
آرزو عموقین
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
سنا محمدیان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
کیومرث مظفریان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
عبدالله جعفری
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
احمد مومنی
جایزه:
تبلت Asus