هزینه روزانه استفاده از این اپلیکیشن روزانه 400 تومان میباشد.

لیست قرعه کشی ها


تاریخ قرعه کشی
چهارشنبه 1396/03/31
16 : 19 : 12 : 242
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
چهارشنبه 1396/03/31
43 : 19 : 12 : 242
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
شنبه 1396/04/31
46 : 19 : 12 : 211
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
شنبه 1396/04/31
06 : 19 : 12 : 211
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
سه شنبه 1396/05/31
58 : 19 : 12 : 181
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
سه شنبه 1396/05/31
59 : 19 : 12 : 181
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
پنجشنبه 1396/01/31
35 : 19 : 12 : 303
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
پنجشنبه 1396/01/31
40 : 19 : 12 : 303
ثانیه دقیقه ساعت روز
تاریخ قرعه کشی
يکشنبه 1396/02/31
قرعه کشی انجام شده
تاریخ قرعه کشی
يکشنبه 1396/02/31
27 : 19 : 12 : 272
ثانیه دقیقه ساعت روز

آخرین برندگان


برنده:
آرزو عموقین
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
سنا محمدیان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
کیومرث مظفریان
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
عبدالله جعفری
جایزه:
تبلت Asus

برنده:
احمد مومنی
جایزه:
تبلت Asus